Niskanen Oy

31.217.196.118/~mnpqgppk

31.217.196.118/~mnpqgppk

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

T.A. Niskanen Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Laadittu 24.4.2020. Viimeisin muutos 18.1.2021.

 1. Rekisterinpitäjä
  T.A. Niskanen,
  Kauppakatu 11, 44100 Äänekoski
  p. 0207 189 800
 2. info@niskanen.fi
  31.217.196.118/~mnpqgppk
 3. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö Miina Niskanen, miina.niskanen@niskanen.fi p. 040 5126 524
 4. Rekisterin nimi
  Metsästäjän verkkokaupan asiakasrekisteri.                                                                               
 5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito ja markkinointi tms. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. Facebookin pikseli on sivustolle asennettava seurantakoodi, jonka avulla kerätään tietoa verkkosivun kävijöistä hyödynnettäväksi T.A. Niskanen Oy:n Facebook mainonnassa ja sitä voidaaan käyttää jälkimarkkinointiin. Suostumus pyydetään Hyväksyn evästeet -käytännöllä sivustolle tultaessa.
 6. Rekisterin tietosisältö
  Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.
 7. Säännönmukaiset tietolähteet
  Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.
 8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
  Asiakastietomme säilytetään suojatussa tietokannassa, jota käyttävät vain Niskanen Oy:n verkkosivuja ja sähköpostimarkkinointia ylläpitävät henkilöt. Asiakasrekisterimme on ehdottoman luottamuksellinen. Asiakasrekisterimme tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.
 9. Rekisterin suojauksen periaatteet
  Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.
 10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
  Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).
 11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
  Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa)